Regulamin strony odzyskacbyla.com.pl

Poniżej znajduje się regulamin strony internetowej odzyskacbyla.com.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o prawach i obowiązkach Użytkowników, prawach i obowiązkach Administratora strony, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności, procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym. Strona internetowa odzyskacbyla.com.pl, dostępna pod adresem internetowym odzyskacbyla.com.pl, prowadzona jest przez firmę MB Miłosz Barszczak, NIP 7661840321, REGON 301100970, ulica Żytnia 4, 62-081 Wysogotowo, email mb #at# odzyskacbyla #dot# com #dot# pl Użytkownik może w każdym, wybranym przez siebie momencie skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail mb #at# odzyskacbyla #dot# com #dot# pl

I. Definicje

 1. Sprzedawca / Administrator – firma MB Miłosz Barszczak, NIP 7661840321, REGON 301100970, Ulica Żytnia 4, 62-081 Wysogotowo.
 2. Użytkownik – każdy podmiot w jakikolwiek sposób korzystający ze strony odzyskacbyla.com.pl.
 3. Kupujący / Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach strony odzyskacbyla.com.pl.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze strony internetowej odzyskacbyla.com.pl.
 6. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym odzyskacbyla.com.pl
 7. odzyskacbyla.com.pl – strona prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym odzyskacbyla.com.pl
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach strony odzyskacbyla.com.pl), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin strony odzyskacbyla.com.pl.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub usługi ze Sprzedawcą.
 11. Produkt – dostępna na stronie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Newsletter – usługa marketingowa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą adresów e-mail, która umożliwia Użytkownikom i Klientom automatyczne otrzymywanie od Administratora porady i treści reklamowe związane z produktami sklepu.

II. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Usług, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Za pośrednictwem odzyskacbyla.com.pl, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do produktów i usług dostępnych na stronie odzyskacbyla.com.pl.
 3. Do korzystania ze strony odzyskacbyla.com.pl, w tym przeglądania asortymentu strony oraz składania zamówień na Produkty, lub Usługi niezbędne są:
  • a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • c) włączona obsługa plików cookies.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony odzyskacbyla.com.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Podane ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto (tj. uwzględniają podatek VAT).
 7. W przypadku, gdy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, po zakupie może wysłać e-mail zawierający wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury VAT, na adres mb #at# odzyskacbyla #dot# com #dot# pl. Kupujący otrzyma fakturę VAT na e-mail.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą : konsultacje telefoniczne, konsultacje telefoniczne wideo, konsultacje stacjonarne, drogą elektroniczną za pośrednictwem odzyskacbyla.com.pl, sprzedaż książki „Relacje Sytuacje Komplikacje” ISBN 978-83-8159-776-0
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą telefoniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego jest konsultacja telefoniczna. Przed dokonaniem zakupu Kupujący przeprowadza darmową rozmowę wstępną ze Sprzedającym. Po dokonaniu zakupu, wpłaty zadatku przez Kupującego, strony ustalają termin pierwszej konsultacji pasujący obu stronom.
 3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o: nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, jaki jest widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora na adres: mb #at# odzyskacbyla #dot# com #dot# pl.
 4. Zawierane za pośrednictwem strony odzyskacbyla.com.pl umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie usługi są odpłatne.
 5. Aby zapewnić bezpieczeństwo Kupującemu i bezpieczne przekazanie jego danych w związku z korzystaniem ze strony odzyskacbyla.com.pl, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. Sprzedawca podejmuje w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Administrator podejmuje działania zapewniające w pełni poprawne funkcjonowanie strony odzyskacbyla.com.pl. Użytkownik ma możliwość poinformowania Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu odzyskacbyla.com.pl wysyłając e-mail na adres: mb #at# odzyskacbyla #dot# com #dot# pl.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem odzyskacbyla.com.pl, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mb #at# odzyskacbyla #dot# com #dot# pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem odzyskacbyla.com.pl. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

IV. Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez adres e-mail lub telefonicznie na numer telefonu podany na odzyskacbyla.com.pl.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając e-mail na adres mb #at# odzyskacbyla #dot# com #dot# pl.
 3. Po sfinalizowaniu zamówienia i dokonaniu płatności, strony ustalają termin pierwszej konsultacji pasujący obu stronom. Z tą chwilą umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uważa się za zawartą. 
 4. W przypadku materiałów cyfrowych i innych produktów elektronicznych, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostanie zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane, które podał w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z zapisem w ust. 5 powyżej.

V. Płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach odzyskacbyla.com.pl, jak również prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności dokonywane są na rachunek bankowy należący do Sprzedawcy nr 77 1050 1520 1000 0097 2292 9271 MB Miłosz Barszczak., ul. Żytnia 4, 62-081 Wysogotowo, NIP: 7661840321, REGON: 301100970.

VI. Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki, jak np.: konsultacja wysyłana za pomocą wiadomości e-mail przez Sprzedającego itp. następuje poprzez przesłanie zapytania na adres e-mail Sprzedawcy.
 2. Do prawidłowego korzystania z produktu elektronicznego wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie otrzyma zakupionego produktu elektronicznego w ciągu 12 godzin od dokonania płatności, lub nie jest w stanie go uruchomić, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem: mb #at# odzyskacbyla #dot# com #dot# pl
 4. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

VII. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie treści, grafiki i materiały na stronie internetowej odzyskacbyla.com.pl, jak również szata graficzna strony oraz wybór i układ prezentowanych treści stanowią własność Administratora i chronione są prawem autorskim. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie, drukowanie oraz powielanie treści zamieszczanych na stronie bez jego wyraźnej, pisemnej zgody.
 2. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na stronie odzyskacbyla.com.pl stanowią własność Administratora lub uprawnionych osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Administratora lub podmiotu uprawnionego jest zabronione.
 3. Treści zawarte na stronie odzyskacbyla.com.pl, produkty elektroniczne, kursy oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 4. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

VIII. Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, oraz jeżeli spełnianie świadczenia zostało rozpoczęte.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych, rozpoczęcie konsultacji.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wysyłając wiadomość na adres e-mail mb #at# odzyskacbyla #dot# com #dot# pl
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

IX. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres mb #at# odzyskacbyla #dot# com #dot# pl.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

X. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Informacje i porady zawarte w artykułach na stronie i w produktach cyfrowych odzyskacbyla.com.pl należy traktować jako proste i osobiste opinie. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte w wyniku kierowania się treścią artykułów lub produktów elektronicznych. Użytkownik / Klient, czytając artykuły na Stronie odzyskacbyla.com.pl lub produkty cyfrowe, deklaruje że jest jedyną osobą odpowiedzialną za swoje działania. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie osób i sytuacji, osiągnięcie rezultatów nie jest zagwarantowane.

XI. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Do prawidłowego działania Strona używa plików cookies.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • a) Zwrócenia się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • b) Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
  • c) Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem odzyskacbyla.com.pl będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny, właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Data aktualizacji: 17.04.2020